Menu Hledat

REALIZACE PROJEKTŮ

Máte schválenou projektovou žádost? Pojďme společně Váš projekt zrealizovat.

Po úspěšném schválení projektové žádosti nastává proces realizace Vašeho projektu. Okamžikem získání dotace začíná důležitá fáze samotného projektu, naplnění cíle Vašeho projektu a z toho vyplývající povinnosti příjemců dotačních titulů.

Naším cílem je společně s Vámi zajistit bezproblémový průběh realizace a zdárné ukončení Vašeho projektu.

Realizace projektu zahrnuje administrativní i časově náročný proces, který zahrnuje tyto základní činnosti:

–        Plánování realizace projektu

–        Samostatné řízení realizace projektu

–        Vyhodnocení a udržitelnost projektu

Plánování realizace projektu

Na počátku tvorby projektové žádosti je nezbytné si stanovit jasný cíl, čeho chceme projektem dosáhnout. Po úspěšném schválení projektové žádosti začneme tento náš cíl blíže specifikovat.

Je potřeba definovat dílčí cíle a stanovit strategie k jejich dosažení, sestavit odborně proškolený projektový tým (včetně určení jejich kompetencí a zodpovědností), zpracovat podrobný časový harmonogram realizace a harmonogram finančního toku, definování rizikových oblastí projektu a určení jejich možné eliminace.

Samotné řízení realizace projektu

Řízení projektu zahrnuje tyto základní kroky realizace:

–        Realizaci naplánovaných činností, dodržování harmonogramu projektu

–        Koordinaci subjektů zajišťující realizaci projektu (projektový tým)

–        Zajistíme komunikaci s poskytovatelem dotace jménem členů realizačního týmu

–        Řádné a včasné zpracování monitorovacích zpráv projektu včetně průběžných žádostí o platbu

–        Sledování cash-flow projektu včetně zhodnocení způsobilosti vynakládaných výdajů

–        Změnové řízení – zhodnocení nutných úprav či změn ve schváleném projektu pro zdárnou realizaci, zajištění jejich zpracování v rámci stanovených limitů poskytovatele dotace.

–        Průběžnou evaluace projektu

–        Metodicky dohlédneme na naplňování monitorovacích ukazatelů (indikátorů) a dalších výstupů stanovených v projektu

–        Konzultaci při výběru dodavatelů do projektu

–        Zajištění či poradenství při naplňování povinné publicity projektu.

–        Spolupráci při přípravě na kontrolu ze strany poskytovatele

–        Závěrečné vyhodnocení projektu včetně podání závěrečné monitorovací zprávy a finančního vypořádání zrealizovaného projektu

Vyhodnocení a udržitelnost projektu

Společně se závěrečnou zprávou je potřeba mít vytvořeny veškeré výstupy projektu a případně zajistit jejich udržitelnost. Udržitelnost je doba, pro kterou je povinen příjemce podpory udržet výstupy projektu. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být a zpravidla bývá předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace, příp. jiných příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti bývá příjemce v krajním případě požádán o vrácení dotace či její části.  V průběhu udržitelnosti se předkládá v pravidelných intervalech hlášení o udržitelnosti projektu.

Po skončení projektu Vás požádáme o vyhodnocení vzájemné spolupráce a tím zjistíme Vaše budoucí potřeby, které budeme Vám moci lépe navrhnout a naplánovat další možnosti čerpání dotačních prostředků.

Jsme připraveni Vám zajistit poradenství či samotné zastřešení celkové administrace a realizace Vašeho projektu. Svěřte nám administraci svého projektu a získáte úsporu času a starostí Vašich zaměstnanců. Váš projekt bude v rukou zkušeného týmu odborníků, který má nejaktuálnější informace z oblasti problematiky EU.